Polityka prywatności

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA PRACBAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (tekst aktu, kliknij by pobrać)
 2. OŚWIADCZENIE OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE JEJ DANYCH OSOBOWYCH W PRACBAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (tekst aktu, kliknij by pobrać)
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tekst aktu, kliknij by pobrać)
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)zenie (tekst aktu, kliknij by pobrać)

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PRACBAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności PRACBAZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „PRACBAZA”), i nasza firma czuje się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością. Naszym celem jest informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. „PRACBAZA” przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których „PRACBAZA” jest administratorem danych osobowych, przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których „PRACBAZA” przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. „PRACBAZA” realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

Poniżej wskazujemy pełne dane „PRACBAZA” jako administratora danych osobowych:

„PRACBAZA” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Szybowcowa 31, 54-130 Wrocław, wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000753549, NIP 8971860413, Regon 381604820.

W oparciu o jakie podstawy prawne oraz jakiego typu dane osobowe przetwarza „PRACBAZA”?

Chcemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których „PRACBAZA” przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowej prowadzonej przez „PRACBAZA”.

Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe „PRACBAZA” lub korzystające z usług świadczonych przez „PRACBAZA” drogą elektroniczną, które nazywamy dalej łącznie „Serwisami”, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów „PRACBAZA”. Pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie i zapisanie sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
 • monitoring dostępności usług.
 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • dopasowanie usług do preferencji użytkowników;
 • ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościowym;
 • płatności internetowe.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez „PRACBAZA”, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. „PRACBAZA” zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasz Serwis mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranej usługi.

Pozostałe dane

Co do zasady tylko, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi w niektórych przypadkach, np. przy  zapisywaniu się na szkolenia, w formularzach zamówień, zleceń zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe:

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszego Serwisu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu „PRACBAZA” możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:

 • Dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą.
 • Dane osobowe osób, które korzystają z naszej strony internetowej i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy.
 • Niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z „PRACBAZA” w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług „PRACBAZA”, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z „PRACBAZA”

Poza danymi, o których była mowa w poprzedniej sekcji (Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez „PRACBAZA”) od osób fizycznych, które kontaktują się z „PRACBAZA” w celu uzyskania informacji o ofercie, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z „PRACBAZA”, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres e-mail oraz numer telefonu/ faksu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam   e-maila za pośrednictwem strony internetowej lub wiadomość za pośrednictwem czatu. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Podstawy prawne przetwarzania

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do „PRACBAZA” lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

Przetwarzanie danych osobowych klientów „PRACBAZA” i potencjalnych klientów

„PRACBAZA” przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami „PRACBAZA” niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się „PRACBAZA”. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe. Nadto, w przypadku klientów, którzy zawarli z „PRACBAZA” umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych. Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione stałym współpracownikom „PRACBAZA” stanowiącym jej siły handlowe i wykorzystywane przez nich w celu prowadzenia działalności handlowej „PRACBAZA”.

Zwracamy uwagę, że informacje dotyczące cookies podane przez nas w sekcji pierwszej znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osób fizycznych korzystających z produktów lub usług „PRACBAZA” oferowanych w trybie online.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych produktów online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

 • usprawiedliwionym interesie „PRACBAZA” jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, marketingu bezpośredniego usług własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń):
 • zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing),
 • wykonania zawartej umowy,
 • obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

 • usprawiedliwionym interesie „PRACBAZA” jako administratora danych,
 • zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing).

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez „PRACBAZA”. W obowiązującej w „PRACBAZA” polityce, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 1. W przypadku, gdy „PRACBAZA” przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika.
 2. W przypadku, gdy „PRACBAZA” przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.
 3. W przypadku, gdy „PRACBAZA” przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 4. W  przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 5 lat.

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a „PRACBAZA” ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu „PRACBAZA” powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które „PRACBAZA” przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 • ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy),
 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz „PRACBAZA”,
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe na rzecz „PRACBAZA”,
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.

(przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a „PRACBAZA” jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@pracbaza.pl

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@pracbaza.pl

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza „PRACBAZA” można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: rodo@pracbaza.pl lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgody i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres rodo@pracbaza.pl

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres rodo@pracbaza.pl

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez „PRACBAZA” albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez „PRACBAZA”. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres rodo@pracbaza.pl

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby, których dane osobowe przetwarza „PRACBAZA”, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie „PRACBAZA”, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

PRACBAZA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

z siedzibą przy ul. Szybowcowa 31, 54-130 Wrocław

tel: + 48 783 429 351 email: rodo@pracbaza.pl

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli „PRACBAZA”, będzie związana takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.